Project Name

香港科技大學

  • 海洋實驗室提供及更換分體式空調系統工程
Project Name

職業訓練局

  • 職業訓練局核下各院校的空調系統維修、營運、加改及保養工程期度合約
Project Name
  • 香港考試及評核局
Project Name
  • 香港理工大學
Project Name
  • 香港浸會大學
Project Name
  • 香港中文大學
Project Name
  • 香港加拿大國際學校
Project Name
  • 香港專業教育學院
Project Name
  • 香港公開大學
Project Name
  • 香港華仁書院